Swathi Weekly, swati weekly, swathi weekly, swathi weekly 2012, swathi weekly latest edition, swathi weekly online editon, swathi weekly online editon 2017, swathi weekly free download, swathi weekly magazine, swathi weekly online edition, swathi weekly book, swati Weekly, swati weekly, swati weekly, swati weekly 2012, swati weekly latest edition, swati weekly online editon, swati weekly online editon 2012, swati weekly free download, swati weekly magazine 2016, swati weekly online edition, swati weekly book, teluguebools, telugupusthakalu, telugu ebooks online, telugu pusthakalu online, Swathi, Telugu, online, magazines, emagazine, e-magazines, magazine,telugu pusthakalu, pusthakalu, epusthakalu, mypusthakalu

Login Here

విజ్ఞప్తి :

ఇక్కడ మేము లింక్స్ రూపంలో అందిస్తున్న నెట్ లో ఉచితంగా లభించే పుస్తకాలు కేవలం స్వదేశానికి దూరంగా ఉండి ఈ పుస్తకాలు అందుబాటులో లేనివారి కోసం మాత్రమే. దయచేసి పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నవారు మార్కెట్లో కొని చదవవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము.పుస్తకాలని ప్రింట్ రూపంలో చదవడంలో ఉన్న అనుభూతి కంప్యుటర్లో చదివితే రాదు. పుస్తకాలను కొని చదవడం వలన ఆ పుస్తకాలు నాలుగు కాలాలు పాటు మన తెలుగు వారికి విజ్ఞానం, వినోదం, వికాసం అందించగలుగుతాయి.

Read more