1. ఆదివారం ఈనాడు 09-10-2016

2. ఆదివారం సాక్షి 09-10-2016

3. ఆదివారం సూర్య 09-10-2016

4. ఆదివారం ఆంధ్ర జ్యోతి 09-10-2016

5. ఆదివారం ఆంధ్ర ప్రభ 09-10-2016

6. ఆదివారం నమస్తే తెలంగాణ 09-10-2016

7. ఆదివారం నవ తెలంగాణ 09-10-2016

8. ఆదివారం ప్రజాశక్తి 09-10-2016

9. ఆదివారం మన తెలంగాణ 09-10-2016

10. ఆదివారం వార్త 09-10-2016

11. గురువారం చిత్ర ప్రభ 06-10-2016

12. సూర్య చిత్ర 07-10-2016

13. Navya Weekly 12-10-2016